top of page

wat ons drijft

We bieden ondersteuning door een traject naast en binnen het schools traject te organiseren. Vanuit een externe blik gaan we met alle partijen in gesprek. Deze externe blik zorgt voor een openheid die binnen de school niet altijd meer verkregen kan worden. Het heeft als effect dat er beweging en kansen gecreëerd worden.

Deze ondersteuning is steeds op maat en richt zich erop om kansen te vergroten van jongeren, zowel individueel als in groep. Het is een blijvende zoektocht die altijd georganiseerd wordt samen met de jongere, zijn of haar context en de school.

Belangrijk hierin zijn een waarderende, positieve en geduldige houding.

 

Een traject vanuit Aura tracht energie vrij te maken zodat jongeren zich verder kunnen ontwikkelen. Deze energie komt voort uit een positieve benadering en een gevoel van succes. Dit vergroot het vermogen van leerlingen en geeft hen handvaten om de uitdagingen die hun verdere leven nog zal brengen met opgeheven hoofd tegemoet te treden.

We streven er naar om een positief toekomstperspectief te bekomen vanuit een focus op de eigen persoon. Actief zoeken naar eigen talenten en interesses en het naar waarde leren schatten van de eigen inbreng, is voor velen de aanzet om tot zelfreflectie te komen. Hierbij staat niet het resultaat maar het proces tot verbinding centraal.

Vanuit het (her)ontdekken van het eigen zijn en kunnen, kan een duurzame verbinding gemaakt worden met de omgeving en school.

 

We trachten alle partijen elkaar te laten ontmoeten vanuit het ‘mens-zijn’, niet vanuit functie. Bij deze authentieke ontmoetingen staan rechtstreeks en open communiceren vanuit een herstelgerichte houding steeds centraal.

Elk traject heeft ook als doel om de schoolcultuur te beïnvloeden zodat we voor iedereen een plek kunnen creëren die goed voelt. Ons streven is dat die plaats is in de school waar de jongere is ingeschreven. Indien dit niet lukt bieden wij een neutrale plek waar jongeren tot rust kunnen komen en waar ze datgene wat hen weerhoudt om zich goed te voelen op school, kunnen aanpakken. Opzet hierbij is dat we ook de school(cultuur) beïnvloeden/veranderen zodat die veilige plaats terug in de school is. Dit impliceert dat we zaken benoemen op mesoniveau die dit streven in gedrang brengen. Vanuit de zorg voor alle betrokkenen beroepen we leerlingen, leerkrachten en directies op hun verantwoordelijkheid.

bottom of page