top of page

AURA XS

Aura XS is expert in het werken met klasgroepen waar onderlinge relaties en dynamiek een veilige leercontext in het gedrang brengen in het lager onderwijs. Dit is vaak een gevolg van pestsituaties, aanslepende conflicten, uitdagend of moeilijk begrijpbaar gedrag van leerlingen.  

We benaderen deze situaties vanuit een groepsdynamisch en herstelgericht kader met als doel de algemene veiligheid te verhogen. We doen dit door sterk in te zetten op de verbinding tussen de leerlingen en met hun meester/juf. Vaak moeten onderlinge relaties hersteld worden en moeten we op zoek naar positieve acties.  

News & Events: Section Title

Wij ervaren gedurende al de jaren dat Aura werkzaam is met leerlingen uit het secundair onderwijs, hoe fundamenteel het is dat kinderen in het basisonderwijs aansluiting vinden op school. Dit om goed de overstap naar het secundair onderwijs te kunnen maken en om uiteindelijk gekwalificeerd uit te stromen.  

 
In onze werking nu, merken we jammer genoeg het effect van het omgekeerde, m.n. leerlingen die de overstap naar het secundair onderwijs missen omwille van kwetsuren in hun basisonderwijs (spijbelen, pestgedrag, …). Mochten we met methodieken die wij ontwikkeld hebben en die hun impact bewezen hebben in de moeilijkste schoolsituaties, vroeger kunnen tussenkomen, genereren we voor elk kind een kans op excelleren. Dit geeft een daadwerkelijk preventief effect op latere schooluitval en dus ongekwalificeerde uitstroom. 

We krijgen steeds meer vraag vanuit het basisonderwijs om hen te kunnen ondersteunen in vastlopende schooltrajecten van kinderen in hun basisonderwijs. Uit deze vragen en uit onze ervaring i.v.m. vroegtijdig schools afhaken en de effecten hiervan, groeide het idee om onze expertise ten dienste te stellen aan de lagere scholen, vandaar de naam: Aura XS. 

 

 

Aura XS is ondertussen expert in het werken met klasgroepen waar onderlinge relaties en dynamiek een veilige leercontext in het gedrang brengen. Dit is vaak een gevolg van pestsituaties, aanslepende conflicten, uitdagend of moeilijk begrijpbaar gedrag van leerlingen. 

We benaderen deze situaties vanuit een groepsdynamisch en herstelgericht kader met als doel de algemene veiligheid te verhogen. We doen dit door sterk in te zetten op de verbinding tussen de leerlingen en met hun meester/juf. Vaak moeten onderlinge relaties hersteld worden en moeten we op zoek naar positieve acties. 

 

Ervaring leert dat, door dit te doen, leerlingen meer geneigd zijn hun verantwoordelijkheid in de groep op te nemen. Dit draagt bij aan een aangenamer klasklimaat waardoor iedereen zich vrij voelt om te leren en de daarbijhorende fouten te maken. 

 

Daarnaast richt Aura XS zich ook naar leerkrachten en de ruimere schoolcontext. Ook leerkrachten en medewerkers op school raken ontmoedigd, wanneer pestsituaties niet actief aangepakt worden, wanneer kinderen blijvend uitdagend gedrag stellen in een klasgroep, wanneer conflicten niet verbindend worden aangepakt.  

 
Aura XS voorziet coaching om dergelijke situaties opnieuw met frisse moed en energie tegemoet te treden. Door samen na te denken en onze expertise mee te vervlechten met de cultuur en gewoonten van de school, komen we tot een positieve heroriëntering in het schoolteam. 

 

Verder heeft Aura XS expertise in huis voor het begeleiden van oudergroepsgesprekken. Bij lagere scholen bestaat er vaak een schroom om met ouders in gesprek te gaan omtrent het welzijn van hun kind en de relaties die het heeft op school. 
Met Aura XS hebben we een format ontwikkeld om met oudergroepen in gesprek te gaan en de ouderparticipatie te vergroten bij uitdagende klasdynamieken of pestsituaties.  

We zijn een belangrijke meerwaarde op het moment dat het schoolse zorgcontinuüm in samenwerking met het CLB, is uitgeput. Hier is AURA XS als een externe partner vereist om schooluitval te voorkomen of in een gedeeld traject kan ingezet worden

Na prospectie bij diverse scholen en centra leerlingenbegeleiding (CLB), werd duidelijk dat er behoefte is aan soortgelijk project. Wij zijn ervan overtuigd dat, als er op jongere leeftijd kan ingegrepen worden, we deze problemen van uitsluiting (op school, in de maatschappij, …) op latere leeftijd kunnen voorkomen.

bottom of page