top of page

AURA XS

De expertise die Aura heeft met jongeren zetten we in bij kinderen. Door te participeren in het klasgebeuren, individueel sociale vaardigheden aan te bieden, de klasgroep positief te beïnvloeden en weerbaarder te maken willen we de stijgende tendens van uitsluiting in het basisonderwijs tegengaan.
Wij vinden het immers belangrijk dat kinderen hun plek kunnen behouden op school, gezien dit een cruciaal aspect is in de levensloop van een kind.

News & Events: Section Title

We merken dat de leeftijd van de jongeren die bij ons aangemeld worden steeds lager wordt. Daarnaast valt op dat de problemen in hun schools traject zich reeds manifesteerden in het kleuter en lager onderwijs. Wanneer de jongeren bij ons terecht komen, hebben ze vaak al een gehavende schoolcarrière achter de rug. Dit uit zich in laag zelfbeeld, destructief recht, agressie, schoolmoeheid, … met als gevolg sociale uitsluiting in de maatschappij.

Na prospectie bij diverse scholen en centra leerlingenbegeleiding (CLB), werd duidelijk dat er behoefte is aan soortgelijk project. Wij zijn ervan overtuigd dat, als er op jongere leeftijd kan ingegrepen worden, we deze problemen van uitsluiting (op school, in de maatschappij, …) op latere leeftijd kunnen voorkomen.
We zijn nu reeds op vrijwillige basis en bij wijze van experiment ingegaan op een vraag van een buurtschool.

 

De duur per traject is flexibel en op maat van de gestelde vraag. Met 1 traject bereiken we niet enkel de leerling die dreigt uitgesloten te worden, maar de volledige klasgroep, het lerarenkorps en de context.
De aanmelding gebeurt door het CLB. Daarna volgt overleg met de betrokken context en worden doelstellingen van het traject bepaald.

  • Via tussentijdse evaluaties kunnen we het traject bijsturen.

  • We gaan parallel aan de slag met zowel de leerling als de klasgroep.

 

Via onze ontwikkelde methodieken (op maat, ervaringsgerichte trajecten, via proactieve cirkels, herstelcirkels, groeps- en individuele sociale vaardigheidstrainingen) helpen we hen opnieuw het geloof in zichzelf terug te vinden en de sfeer in de klas te verbeteren.


Op het afrondingsgesprek wordt het traject geëvalueerd op basis van de voorop gestelde doelstellingen.

In de eerste plaats zorgen we dat kinderen hun plaats in de klas/school kunnen behouden en dat de klasgroep een alternatief krijgt om anders om te gaan met moeilijkheden. Elke leerling van die klas dient hierin zijn/haar verantwoordelijkheid op te nemen en kan dit ook toepassen.


Daarnaast maken we leerkrachten sterker door op een andere manier te leren omgaan met problemen in de klas. We zetten in op een duurzaam en aangenaam leefklimaat op school en klasniveau. De bedoeling is dat ze met de aangereikte tools zelf aan de slag gaan in hun klasgroep.


Doordat we de context betrekken, heeft dit een gunstig effect op de thuissituatie alsook op de verdere levensloop en ontwikkeling van deze kinderen. Op lange termijn gaat dit sociale uitsluiting tegen en doorbreken we de vicieuze cirkel waarin ze zich bevinden.

bottom of page